Algemene voorwaarden Taelman advocaten

PERSOONLIJKE UITVOERING

Als uw advocaat ben ik opdrachtnemer en voer ik de opdracht persoonlijk uit. Ik doe dat naar beste vermogen maar garandeer niet het gewenste resultaat.

Alle advocaten bij Taelman advocaten kunnen indien dat nodig is onderdelen van de opdracht door kantoorgenoten laten uitvoeren. De verantwoordelijke advocaat houdt toezicht en verantwoordelijkheid.

Cliënt wordt geïnformeerd over de voortgang en eventuele wijzigingen in de zaak en de advocaat laat zich alleen door het belang van de cliënt leiden.

Tijdens werkzaamheden worden de geldende regelgeving na geleefd, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij wordt gehandeld op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.


FINANCIËN

Indien cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt een aanvraag ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als deze wordt toegewezen bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand de hoogte van de eigen bijdrage die aan de advocaat moet worden betaald. Ook griffiegeld komt voor rekening van de cliënt.

Indien er griffiegeld betaald moet worden ontvangt de cliënt daarvoor een factuur zodra de hoogte daarvan door de rechtbank is vastgesteld.

Indien het resultaat van de zaak hoger is dan de helft van het heffingsvrijvermogen zal de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht de toevoeging intrekken.

In dat geval zal een factuur worden verzonden voor gewerkte uren. 

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer, genoemd in de declaratie, te zijn bijgeschreven. Indien niet tijdig betaald wordt, is de advocaat gerechtigd de werkzaamheden tijdelijk op te schorten totdat de declaratie voldaan wordt.


OPZEGGEN VAN DE OPDRACHT

Cliënt kan de opdracht tussentijds opzeggen. De advocaat kan de opdracht alleen opzeggen indien zij wegens gewichtige redenen en op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van cliënt uit te voeren en/of indien cliënt de declaratie(s) niet betaalt.


AANSPRAKELIJKHEID

Taelman advocaten heeft ten behoeve van alle aangesloten advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te weten € 1.250.000 per aanspraak per jaar met een maximum van € 2.500.000 voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar. De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering geeft, dan wel als de oorzaak is gelegen in opzet of grove schuld.


KLACHTENREGELING

Voor het geval dat er ongenoegen ontstaat bij de cliënt en dit niet onderling kan worden opgelost beschikt Taelman advocaten over een kantoorklachtenregeling (zie hieronder). Deze houdt in dat er op het moment dat de cliënt een klacht wil indienen, een klachtenfunctionaris (niet zijnde de advocaat waartegen de ongenoegens bestaan) wordt aangesteld die deze klacht zal behandelen. De klacht kan schriftelijk op het postadres van Taelman advocaten worden ingediend en daarop wordt binnen twee weken door de klachtenfunctionaris gereageerd.


TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de civiele rechter.

Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Taelman advocaten (versie januari 2021)


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: helder omschreven als klacht geformuleerde schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

klachtenbemiddelaar: de advocaat die is belast met bemiddeling alvorens klacht wordt doorgezet;


Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen een advocaat behorende bij de maatschap Taelman advocaten en de cliënt.

2. Iedere advocaat van Taelman advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform

de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op

een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan

van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en

dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. Taelman advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn

opgelost worden voorgelegd aan de geschillencommissie.


Artikel 5 interne klachtprocedure

1.Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar G.M. Haring, die daarmee als klachtenbemiddelaar optreedt, tenzij de klacht tegen haar gericht is. 

2.De klachtenbemiddelaar stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht

en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid zo nodig een toelichting te geven op de klacht.

3. De klachtenbemiddelaar tracht samen met de cliënt en degene over wie is geklaagd tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt wordt de klacht doorgezet naar de heer W. Albers, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris, tenzij de klacht zich tegen hem richt, en wordt dit gelijktijdig medegedeeld aan de klager en degene over wie wordt geklaagd. 

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet

met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met

vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris inventariseert de klacht en gaat bij de klager en degene over wie geklaagd wordt na of er nog aanvullingen zijn.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte

van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en

degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling

geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact

en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet

aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en

ter besluitvorming voorgelegd.